icon wallet EasyCep Cüzdan

SSH Koşulları

EASYCEP TEKNİK SERVİS İSTASYONLARININ SORUMLULUKLARI

(1) Tüketicinin bulunduğu yerde yetkili servis istasyonunun olmaması halinde satış sonrası hizmetlerin verilmesinden, tüketiciye en yakın yerdeki yetkili servis istasyonu sorumludur.

(2) Tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlar hariç olmak üzere, yetkili servis istasyonları, garanti süresi içerisinde tüketicilerden nakliye, posta, kargo veya servis elemanlarının ulaşım gideri gibi herhangi bir ücret talep edemez.

(3) Servis istasyonlarının, Satış Sonrası Hizmetleri Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde belirtilen hususları içeren belgeleri düzenlemesi ve bunların birer nüshasını tüketicilere vermesi zorunludur.

(4)  Kullanım ömrü süresince, malın yetkili servis istasyonlarındaki bakım ve onarım süresi azami tamir süresini geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Tüketici arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup ve benzeri bir yolla yapabilir. Uyuşmazlık halinde bildirime ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Satış sonrası hizmetlere ilişkin olarak tüketicilerin iletişime geçebilmesi için üretici veya ithalatçı tarafından bir telefon hattı tahsis edilmesi durumunda, bu hat ile ilgili olarak üretici veya ithalatçı olağan ücret tarifesinden daha yüksek bir tarife seçemez.

(5) Malın tamirinin tamamlandığı tarih tüketiciye telefon, kısa mesaj, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup ve benzeri bir yolla bildirilir. Uyuşmazlık halinde bildirime ilişkin ispat yükümlülüğü yetkili servis istasyonuna aittir.

(6) Malın garanti süresi dışında, servis istasyonları tarafından verilen montaj, bakım ve onarım hizmetiyle ilgili olarak, bir yıl içerisinde aynı arızanın tekrarı halinde tüketiciden herhangi bir isim altında ücret istenemez. Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar bu fıkra kapsamı dışındadır.

(7) Malın garanti süresi dışında, garanti belgesi ile satılması zorunlu olmayan bir parçasının servis istasyonu tarafından değiştirilmesi veya satılması durumunda, değişen veya satılan parça için altı aydan aşağı olmamak üzere bir garanti süresi verilir.

 

 

‘6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KVKK NIN 10 VE 11. MADDESİ GEREĞİNCE AYDINLATMA METNİ:

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu bundan sonraki süreçte ‘KVKK’ olarak anılacaktır. 07.04.2016 Tarihli Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve bu Kanun’un uygulanması bakımından yönetmelikler, kurul kararları vb. düzenlemeler yayımlanmıştır. KVKK genel anlamda kişisel verilerin işlemesinde kişilerin haklarını, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektedir. KVKK’nın 10.maddesine göre kişisel verilerin elde edildiği sırada, veri sorumlusu ya da yetkilendirildiği kişilerce, ilgili kişilere aydınlatma yapılması gerekmektedir. Bu hüküm ve KVKK’nın 22 maddesinin birinci fıkrasının ‘e’ bendi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu (‘Kurul’) tarafından aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesinde uyulacak Usul ve esaslar Hakkında Tebliğ (‘Tebliğ’) hazırlanmış olup anılan tebliğ 10 Mart 2018 tarihli ve 30365 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanmıştır. Tüm düzenlemeler ve KVKK kapsam haklarınız ile birlikte yükümlülüklerinizin çerçevesi aşağıda yer alan aydınlatma metni kapsamında bilgilerinize sunulmaktadır. Verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla hassasiyetle korunmaktadır. Easycep tarafından işlenen kişisel verileriniz ad, soy ad, telefon numarası, e-posta, imza. Easycep tarafından kişisel verileriniz pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, Easycep’ in sunduğu hizmet kapsamında gerekli bildirimleri yaparak iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, servis süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir. Kişisel verileriniz, sizin tarafınızdan sağlanan tüm bilgi ve belgelerle, tarafınızca doldurulan işbu form kapsamında kısmen veya tamamen otomatik yollarla veya bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz açık rızanızla ‘sözleşmenin kurulma’ veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ‘ilgili kişinin temel hak ve özgürlüğüne’ zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru faaliyetleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’ veri sorumlusunun hukuki yükümlüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması’ hukuki sebeplerine, hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz Easycep tarafından düzenlenen müşteri/anket listesinin oluşturulması ve servis hizmeti süreçlerinin yürütülmesi amacıyla hissedarlar, bağlı şirketler, iştirakler, iş ortakları ile mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi sürecinde tedarikçilerle, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla yetkili kamu kuruluşu ile paylaşılmaktadır. Herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisi ile ilgili; (a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme. (b)  kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme. (c) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme. (ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme. (d) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme. (e) 7. Maddede öngörülen şartlar kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme.  (f) D VE E bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme. (g) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme. (ğ) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Veri sahibi haklarının kullanımıyla ilgili olarak; www.easycep.com adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak kimliğinin tespitine yarayacak belgeler ile birlikte [email protected] adresine iletmesi gerekmektedir.

 

 

HİZMET ŞARTLARI VE KARŞILIKLI YÜKÜMLÜLÜKLER

(1) Cihaz bu belge karşılığı teslim edilecektir. Kaybetmemeye veya üçüncü şahısların eline geçmemesine özen gösteriniz. Aksi halde doğabilecek olumsuz durumlardan servis merkezimiz sorumlu tutulmaz.

(2) Garanti harici durumlarda cihaz teslimatı, ödemeyi müteakiben yapılır.

(3) Garanti süresi 1 (bir) yıldır. Teknik servisimiz gerekli durumlarda garanti durumunun belirlenmesi amacı ile ürün faturası, garanti belgesinin orjinalini talep edebilir. Garanti kapsamı içerisindeki malların arızasının on iş günü içerisinde giderilmemesi halinde malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir mal tüketicinin kullanımına tahsis edilecektir.

(4) Teknik servis merkezimize kargo, nakliye veya posta yoluyla gönderilen ürünler için nakliye sırasında yolda doğabilecek hasar ve kayıplardan firmamız sorumlu tutulmaz. Lütfen gönderi fişlerinizi özenle saklayınız. Nakliye esnasında doğabilecek olumsuz durumlarda tüm sorumluluk kargo, posta ve nakliye firmasına ait olacaktır. 

(5) Arızalı ürünün onarımı veya değişimi sırasında kayıtlı müşteri ayarları ya da E-SIM rehber kayıtları bir daha geri gelmeyecek şekilde silinebilir. Bu tip kişisel bilgilerin silinmesi halinde doğacak sorunlardan servis merkezimiz sorumlu tutulmaz.

(6) Üretici firmalarca onaylanmamış, yetkisiz servis noktaları ve kişilerce açılmış ve/veya müdahale görmüş cihazlar ile kullanıcıların hataları ya da kötü kullanımı sonucunda oluşan arızalar garanti kapsamı dışında değerlendirilir. Bu tür cihazların servis girişlerinin garanti dahili yapılmış olması durumu değiştirmez. Nihai karar servis merkezindeki laboratuvarlarımızda ve/veya ileri seviye onarım laboratuvarlarımızda yapılacak inceleme sonucu verilecektir.

 (7) Müşterimiz tarafından beyan edilen arızanın, ürünün servis kaydı yapılırken operatörümüz tarafından gözlemlenememesi durumunda nihai karar laboratuvarımızda yapılacak inceleme sonucu verilecektir.

(8) Teknik Servis merkezimize teslim edilen garanti süresi dahilindeki ürünlerde servisimiz onarım için parça değişimi, arızalı bölümün komple değişimi ya da ürünün komple değiştirilmesi gibi yöntemlerden uygun olanını arızanın çözümüne göre seçer. Servis merkezimizde onarımı yapılabilecek bir ürünün değiştirilmesi belirli yasal şartlar oluşturulmadan talep ve/veya teklif edilemez.

 (9) SIVI TEMASLI VE DARBELİ CİHAZLAR: Sıvı ile temas veya darbe, cihazın onarım işlemleri sırasında farklı arızaların ortaya çıkmasına hatta cihazın açılmamasına yol açabilir. Cihazın onarımı yapılsa dahi garanti harici kalır ve ilerde aynı arıza tekrarlayabilir ve/veya farklı arızalar oluşabilir. Böyle cihazlara onarım garantisi verilmez ve bu durumdan teknik servis merkezimiz sorumlu tutulmaz.

(10) Kullanım kılavuzuna aykırı kullanımlarda ürün garanti kapsamı dışında kalacaktır ve bu durumdan teknik servis merkezimiz sorumlu tutulamaz.

(11) Arızalı ürünler ile birlikte kesinlikle SIM kartı, Hafıza kartı teslim alınmaz. Teslim ettiğiniz ürünleri lütfen bu formun ön yüzüne belirtiniz.

(12) Cihazınızın tamir işlemleri sırasında ekran koruyucuların sökülmesi gerekebilir, söküldükten sonra tekrar takılamaz.

(13) Teknik servis merkezlerimiz TS EN 150 9001, ISO 10002, I50 18001 OHSAS Kalite sistem belgeleri ’ne sahiptir.

(14) Servisimiz TSE Belgeleri ‘ne sahip olup, 6502 sayılı TKHK Hükümleri, 6698 sayılı KVKK hüküm ve mevzuatlara uygun olarak çalışmaktadır. (15) Uyuşmazlık durumunda bilgi işlem kayıtlarımız esas alınacaktır.

 

 

‘6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KVKK NIN 10 VE 11. MADDESİ GEREĞİNCE AYDINLATMA METNİ:

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu bundan sonraki süreçte ‘KVKK’ olarak anılacaktır. 07.04.2016 Tarihli Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve bu Kanun’un uygulanması bakımından yönetmelikler, kurul kararları vb. düzenlemeler yayımlanmıştır. KVKK genel anlamda kişisel verilerin işlemesinde kişilerin haklarını, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektedir. KVKK’nın 10.maddesine göre kişisel verilerin elde edildiği sırada, veri sorumlusu ya da yetkilendirildiği kişilerce, ilgili kişilere aydınlatma yapılması gerekmektedir. Bu hüküm ve KVKK’nın 22 maddesinin birinci fıkrasının ‘e’ bendi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu (‘Kurul’) tarafından aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesinde uyulacak Usul ve esaslar Hakkında Tebliğ (‘Tebliğ’) hazırlanmış olup anılan tebliğ 10 Mart 2018 tarihli ve 30365 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanmıştır. Tüm düzenlemeler ve KVKK kapsam haklarınız ile birlikte yükümlülüklerinizin çerçevesi aşağıda yer alan aydınlatma metni kapsamında bilgilerinize sunulmaktadır. Verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla hassasiyetle korunmaktadır. Easycep tarafından işlenen kişisel verileriniz ad, soy ad, telefon numarası, e-posta, imza. Easycep tarafından kişisel verileriniz pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, Easycep’ in sunduğu hizmet kapsamında gerekli bildirimleri yaparak iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, servis süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir. Kişisel verileriniz, sizin tarafınızdan sağlanan tüm bilgi ve belgelerle, tarafınızca doldurulan işbu form kapsamında kısmen veya tamamen otomatik yollarla veya bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz açık rızanızla ‘sözleşmenin kurulma’ veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ‘ilgili kişinin temel hak ve özgürlüğüne’ zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru faaliyetleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’ veri sorumlusunun hukuki yükümlüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması’ hukuki sebeplerine, hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz Easycep tarafından düzenlenen müşteri/anket listesinin oluşturulması ve servis hizmeti süreçlerinin yürütülmesi amacıyla hissedarlar, bağlı şirketler, iştirakler, iş ortakları ile mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi sürecinde tedarikçilerle, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla yetkili kamu kuruluşu ile paylaşılmaktadır. Herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisi ile ilgili; (a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme. (b)  Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme. (c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme. (ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme. (d) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme. (e) 7. Maddede öngörülen şartlar kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme.  (f) D VE E bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme. (g) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme. (ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Veri sahibi haklarının kullanımıyla ilgili olarak; www.easycep.com adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak kimliğinin tespitine yarayacak belgeler ile birlikte [email protected] adresine iletmesi gerekmektedir.