icon wallet EasyCep Cüzdan

Kişisel Verilerin Korunması

 

Güncelleme Tarihi: 08/12/2023

 

EasyCep Bilişim ve Ticaret Anonim Şirketi (“EasyCep” veya “Şirket”) tarafından, işlettiği “https://www.easycep.com/” web-sitesini ziyaret edenlerin gizliliğini korumak Şirketimizin önde gelen ilkelerindendir.

 

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu Şirket nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

 

1. İşlenen Veriler ve Verilerin İşlenme Amacı

EasyCep olarak, internet sitemizi ziyaret ettiğinizde veya internet sitemizde üye olduğunuzda veya diğer işlemleri yaptığınızda, Şirketimiz tarafından aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir:

 

Üye

Kimlik Bilgisi

Ad, soyad, T.C.K Numarası, doğum tarihi, cinsiyet.

İletişim Bilgisi

E-posta adresi, telefon numarası, ikamet adresi.

Müşteri İşlem

Çağrı merkezi kayıtları, sipariş bilgisi, talep bilgisi.

İşlem Güvenliği

IP adresi, ID bilgisi, log işlemi, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre bilgileri, işlem tarihi ve saati.

Finans

IBAN bilgisi, banka hesap numarası.

Pazarlama

Site gezinme bilgileri, geçmiş kullanım bilgileri, alışveriş/kampanyaya verilen tepki bilgileri, hobiler, alışveriş tercihleri, çerez sahibi üçüncü partinin şirket üzerinden topladığı diğer çerez kayıtları.

Lokasyon Bilgisi

Platformlara erişilen lokasyonun bilgisi.

Ziyaretçi

Kimlik Bilgisi

Yaş grubu.

Lokasyon Bilgisi

Platformlara erişilen lokasyonun bilgisi.

Pazarlama

Site gezinme bilgileri, geçmiş kullanım bilgileri, alışveriş/kampanyaya verilen tepki bilgileri, hobiler, alışveriş tercihleri, çerez sahibi üçüncü partinin şirket üzerinden topladığı diğer çerez kayıtları.

 

Kişisel verileriniz, EasyCep tarafından web-sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler (cookies) vasıtasıyla ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilmiş olan amaçlar doğrultusunda doldurmuş olduğunuz formlar vasıtasıyla otomatik yolla toplanmaktadır. Çerezler (cookie) hakkında detaylı bilgi için Çerezler Politikası’nı inceleyiniz.

 

EasyCep markamıza ait faaliyetleri yürütülen web-sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla Şirket tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenebilecektir:

 

 

Üye

Kimlik Bilgisi

 

İletişim Bilgisi

 

Müşteri İşlem

 

Finans

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Denetim/etik faaliyetlerin yürütülmesi
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik anketlerin oluşturulması
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Talep ve şikayetlerin yürütülmesi
 • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • Web sitesine üye olunması ile ilgili kişilerin web sitesi üzerindeki hizmetlerden faydalandırılması,

İşlem Güvenliği

 

Lokasyon

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Denetim/etik faaliyetlerin yürütülmesi
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

Pazarlama

 • Firma ürün/hizmete bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi
 • Reklam, kampanya, promosyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

Ziyaretçi

Kimlik Bilgisi

 

Lokasyon Bilgisi

 

Pazarlama

 • Firma ürün/hizmete bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi
 • Reklam, kampanya, promosyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • İlgili kişi tarafından iletişim portalından talepte bulunulması halinde, bilgi alınmasının sağlanması, dilek/önerilerin değerlendirmeye alınması ve şikayette bulunulabilmesinin sağlanması,
 • EasyCep tarafından sunulan hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,

 

        2. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

 

Elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza (dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma (hosting) hizmet sağlayıcıları, kargo şirketleri, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi), şirket iştiraklerimize ve kanunen yetkili kamu kurumları ile özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde aktarılabilecektir.

 

Bu Metin’de belirttiğimiz hukuki sebeplere ve amaçlara dayalı olarak, veri sahiplerine ait topladığımız kişisel veriler teknik sebeplerle yurtdışında bulunan sunucularda depolanmaktadır. İnternet altyapı hizmeti aldığımız tedarikçimizin/iş ortağımızın veri depolama merkezleri ve altyapısı yurtdışındadır. Dolayısıyla topladığımız veriler yalnızca bu amaç ve kişilerle sınırlı olmak üzere yurtdışına aktarılmaktadır.

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz aşağıda yer alan hukuki sebepler uyarınca işlenmektedir:

 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerinin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmesi,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

4. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca tarafımıza iletebilirsiniz. Bilgi ve başvuru taleplerinizi www.EasyCep.com’dan ulaşabileceğinizKVK Başvuru Formunu doldurarak mobil imzalı, e-imzalı şekilde [email protected] adresine veya sistemlerimizde kayıtlı ve onaylı e-mail adresiniz vasıtasıyla [email protected] adresine iletebilirsiniz. Ayrıca, Şirketimiz merkezinin “Merkez Mah Ayazma Cad Papirus Plaza No:37 Kat:10/170 Kağıthane/İstanbul” adresine posta yoluyla yönlendirebilirsiniz.

Şirketimiz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde, ilk talep ücretsiz olmak üzere sonuçlandırır. Ancak aynı konuyla ilgili takip eden taleplerde veya ilk talepte işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. Şirketimiz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir. Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Verilerinizin Şirketimiz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir; bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.

 

5. Metin’de Yapılacak Değişiklikler

 

Şirket, bu Metin’de her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Metnin yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Bu Metin’deki değişikliklerden haberdar olmanız için, sizlere gerekli bilgilendirme yapılacaktır.