Kişisel Verilerin Korunması

Kullanıcılarımız İçin Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Veri sorumlu sıfatıyla EasyCep Bilişim ve Ticaret Anonim Şirketi (“EasyCep”) olarak, www.easycep.com alan adlı internet sitemizin (“EasyCep İnternet Sitesi”) kullanıcılarının, EasyCep İnternet Sitesinde sağladığımız hizmetlerimizden güvenli, huzurlu ve eksiksiz bir şekilde faydalanmaları için, kullanıcıların gizliliğinin sağlanmasına ve kişisel verilerinin korunmasına büyük önem vermekteyiz. Bu doğrultuda, işbu Kullanıcılarımız İçin Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni (kısaca “Metin” olarak anılacaktır), EasyCep İnternet Sitemizde yer alan Çerez Politikamız ile bir bütün halindedir. Bu nedenle, işbu Kullanıcılarımız İçin Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni ile Çerez Politikamızı birlikte incelemenizi tavsiye etmekteyiz.

İşbu Metin, EasyCep İnternet Sitesi kullanıcılarının kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcıları bu konuda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıca, EasyCep işbu Metin ile Easycep İnternet Sitesinin işletilmesi sırasında her tür kullanıcılar (genel olarak “Veri Sahibi” olarak anılacaktır) tarafından EasyCep ile paylaşılan veya Veri Sahibinin EasyCep İnternet Sitesini kullanımı sırasında Easycep’in ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin şartları tespit etmeyi amaçlamaktadır.

EasyCep İnternet Sitesi kullanıcıları, işbu Metin ile EasyCep İnternet Sitesini kullanımlarına ilişkin olarak kişisel verilerinin korunmasına ve gizliliklerine ilişkin kapsamlı bilgilere ulaşabilmektedir.

HANGİ KİŞİSEL VERİLER İŞLENİR?

Yukarıda belirtilen Kanun uyarınca kişisel veri sayılan ve EasyCep tarafından işlenen kullanıcı verileri şunlardır: ad, soyadı, TC Kimlik Numarası, telefon numarası, adres bilgisi, kredi kartı numarası, kredi kartı CVC kodu, kredi kartı son kullanım tarihi, imei numarası, sipariş bilgisi ve geçmişi, e-posta adresi, kullanıcı adı, iban bilgisi, hesap numarası bilgisi, fatura bilgileri, müşteri değerlendirmeleri/yorumları, vergi kimlik numarası, site ziyaret bilgisi, şifre, parola, IP bilgileri.

Aksi belirtilmedikçe, işbu Metin kapsamında arz edilen koşullar kapsamında “Kişisel Veri” ifadesi yukarıda belirtilen verileri kapsayacaktır. Ancak belirtmek gerekir ki, Kanunun 7. maddesi uyarınca, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, Kanun hükümleri uyarınca Kişisel Veri olarak kabul edilmeyecektir. Bu şekilde oluşturulmuş verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Metin hükümlerinden bağımsız olarak gerçekleştirilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI NELERDİR?

EasyCep kişisel verileri, EasyCep İnternet Sitesi üzerinden kullanıcıların işlemlerinden toplanmakta ve işbu Metinde belirtilen amaç ve nedenlerle işlemekte ve aktarmaktadır.

EasyCep, Veri Sahibi tarafından sağlanan Kişisel Verileri, aşağıda sıralanan amaçlar doğrultusunda işleyebilmektedir:

 • EasyCep İnternet Sitesi kapsamında üyelik kaydı yapılması ve buna ilişkin kayıtların tutulması.
 • EasyCep’in ticari veya iş stratejilerinin planlanması ve icra edilmesi.
 • Faaliyetlerin iyileştirilmesine yönelik geri bildirimleri almak ve değerlendirmek.
 • Talep/şikayetlerin takibini sağlamak ve sonuçlandırmak.
 • Müşteri memnuniyetine yönelik anket ve aktiviteler yürütmek.
 • EasyCep ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, ticari ve teknik güvenliğinin temininin sağlanması.
 • Kullanıcıların EasyCep İnternet Sitesi üzerinden sağlanan hizmetlerden etkin bir şekilde faydalandırılması.
 • Sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve EasyCep İnternet Sitesinin işleyişinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi.
 • EasyCep tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması.
 • EasyCep tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden kullanıcıları faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması.
 • EasyCep tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin, kullanıcıların beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kullanıcılara önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan işlemlerin yapılması.

EasyCep tarafından işlenen kişisel verileriniz Kanun’un 5. Maddesi kapsamında kanunlarda açıkça öngörülmesi, sizinle yaptığımız sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması ve Veri Sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, EasyCep’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve açık rıza gereğince işlenebilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

EasyCep’in elektronik veya fiziki ortamda iletilen kişisel verileriniz işbu Metin’de yer verilen amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5. maddeleri uyarınca; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

AÇIK RIZA

Veri Sahibinin açık rızasının olması durumunda, EasyCep, Veri Sahiplerinin EasyCep İnternet Sitesi üzerindeki hareketlerini takip ederek aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Kişisel Verileri işleyebilecektir:

 • İstatistik oluşturulması ve profilleme yapılması.
 • Kullanıcı deneyiminin artırılması.
 • Doğrudan pazarlama ve yeniden pazarlama.
 • Kullanıcıya özel promosyonların oluşturulması ve ilgili kullanıcıya iletilmesi.
 • Belirtilen kapsamlarda elde edilen verilerin reklam ve materyal içeriğinde kullanılması.

Belirtmek gerekir ki, EasyCep, aşağıda belirtilen şekillerde ve belirtilen taraflarla, yukarıda belirtilen koşullar kapsamında Kişisel Verileri paylaşabilecektir.

NASIL AKTARILIR?

EasyCep işbu Metinde belirtilen amaçlar ve esaslar doğrultusunda, Veri Sahibi kullanıcılara ait Kişisel Verileri ve elde ettiği yeni verileri, hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere ve iş ortaklarına aktarabilmektedir. Bununla birlikte EasyCep Kişisel Verileri ve bu veriler ile elde ettiği yeni verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda dış kaynak hizmet sağlayıcılarına, iş ortaklarına, hosting servis sağlayıcılarına, araştırma şirketlerine, çağrı merkezlerine ve gerekmesi halinde hukuk bürolarına aktarabilmektedir:

 • Operasyonel değerlendirme yapmak,
 • Veri Sahibi kullanıcının güvenliğini sağlamak,
 • Hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek,
 • Müşteri anketleri yapılmasını sağlamak,
 • EasyCep İnternet Sitesi hizmetlerinde oluşan hataları gidermek ve benzeri amaçlar.

EasyCep, yukarıda yer alan ve Kanunun 8 ve 9. maddelerinde belirtilen koşullar doğrultusunda, Veri Sahibi kullanıcılara ait Kişisel Verileri, EasyCep şirket yetkilileri, hissedarları, iş ortakları ve yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilmektedir. Öte yandan EasyCep söz konusu Kişisel Verileri, Kanunun 9. maddesinde yer alan koşullar çerçevesinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları ve açık rıza doğrultusunda yurt dışına aktarılabilmektedir.

İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ VE KULLANMA YÖNTEMLERİ

Kişisel verilerine ilişkin olarak kişi gruplarının kullanabileceği haklar Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11’de yer almakta olup aşağıdaki gibidir.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu hükümler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilen aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
   

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Yönetim Sistemlerinin müşteri memnuniyeti odaklı olduğuna inanan EasyCep Yönetimi olarak,

 • Hizmet sunumunu hatasız yapmayı hedefleyerek düşük maliyet ile üstün bir kalite seviyesine ulaşmak,
 • İç / Dış Müşteriler, Tedarikçiler ve ilgili diğer tüm bağlamlarımız ile kurumsal iletişimde teknolojik imkânları kullanarak zamanında, hızlı ve etkin çalışan bir sistem oluşturmak,
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin etkin yürütülmesi için, sistemi oluşturmak, uygulamak ve yürütmek için; performans kriterlerini ve süreç faaliyetlerini sürekli denetleyerek gerekli görülen iyileştirmeleri tespit etmek, faaliyetlerin uygulanabilirlik şartlarını sağlayarak gerçekleşmelerini sağlamak,
 • Uluslararası standartlar düzeyinde sürdürülebilir hizmet vermek ve sürekli gelişim için eğitimleri, kültürel ve sosyal faaliyetleri artırmak; bu etkinliklerin sağladığı faydalar konusunda toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmak, tabana yayılmasını sağlamak, bu yolla kurumsal kültürün oluşmasını sağlamak,
 • Kurumumuzda katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışı ile tüm proseslerimizde liderliği ve çalışan katılımını teşvik etmek,
 • Mükemmeli hedefleyen bir tutumla gerçekleştirdiğimiz hizmetlerde tüm müşterilerimizin memnuniyetini artırmak, memnuniyeti en üst düzeyde tutmak, müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmek, değer yaratmayan işlemleri ortadan kaldırarak kaynakların etkin kullanımı ile zamanında hizmet gerçekleştirmek,
 • İç ve dış müşterilerinin, tedarikçilerinin, yasal ve tüzel bağlamlarının, toplumun ve hissedarlarının beklentilerini tespit etmek, dengeli biçimde karşılamak, sürekli iyileştirmeyi, öğrenme ve yenilikçiliği desteklemek, mükemmellik yaklaşımını benimsemek ve benimsetmektir.
 • Yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesini temin etmeyi,
 • Tüm müşteri şartlarına ve yasal yükümlülüklere uyum sağlamayı,
 • Firmamıza, müşterilerimize, tedarikçi ve iş ortaklarımıza ait her türlü bilgi varlığının gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlükleri üzerindeki risklerin farkında olmak ve bu riskleri yönetmeyi,
 • Eğitim ve danışmanlıkta süreklilikle bilgi güvenliği olgusuna firma genelinde tam katılım ve bilgi güvenliğinde yüksek farkındalık yaratmayı,
 • Bilgi güvenliğini sistematik olarak ele alarak sürekli iyileşen, gelişen ve yeni risklerin oluşmasına imkân vermeyen bir yapı haline getirmeyi,


Taahhüt ederiz.

 

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN HAKLARIN KULLANILMASINA İLİŞKİN ESASLAR

İlgili kişiler, KVK Başvuru Formunu kullanarak, kişisel verilere ilişkin hakları kullanmak için, mobil imzalı, e-imzalı veya sistemlerimizde kayıtlı ve onaylı e-mail adresi ([email protected]) vasıtasıyla başvuru gerçekleştirebilirler veya Merkez Mah Ayazma Cad Papirus Plaza No:37 Kat:10/170 Kağıthane İstanbul adresine şahsen ıslak imzalı yazılı başvuru veya noter kanalı ile taleplerine ilişkin başvuru gerçekleştirilebilirler. İşbu usullere ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu düzenlemelerinde yer alan başvuru usullerine uygun başvurulara en geç 30 gün içerisinde cevap verilecektir.

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ AÇIK RIZA METNİ

EasyCep Bilişim ve Ticaret Anonim Şirketi