Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Tarih:

 • TARAFLAR

Aşağıda bilgileri yer alan Bo3 Bilişim ve Ticaret Anonim Şirketi (“Bo3”) ile Bo3’e ait olan www.easycep.com alan adlı internet sitesinde sunulan hizmetlerden yararlanmak isteyen kullanıcı (“Üye”) arasında, yukarıda belirtilen tarihte, aşağıda belirtilen hüküm ve şartlarda Üyelik Sözleşmesi akdedilmiştir.

Bo3

Ticaret Unvanı : Bo3 Bilişim ve Ticaret Anonim Şirketi

Adres : Osmanağa Mahallesi, Başçavuş Sokak, Emintaş İş Merkezi, No:3/59, Kadıköy, İstanbul

Telefon : 0850 888 3279

E-posta :[email protected]

 • TANIMLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesinde, aşağıda yer alan tanımlanmış ifadeler, yanlarında belirtilen anlamları haiz olacaktır.

6698 Sayılı Kanun : Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

İnternet Sitesi : Bo3’e ait olan www.easycep.com 

Sözleşme : Bo3 ve Üye arasında akdedilen işbu Üyelik Sözleşmesi

Taraf : Bo3 veya Üyeden her biri

Taraflar : Bo3 ve Üye

Üye : İnternet Sitesinde sunulan hizmetlerden yararlanmak isteyen kullanıcı

Üyelik : İşbu Sözleşmenin Üye tarafından kabulü ile Üyenin elde edeceği kullanıcı statüsü

 • AMAÇ ve KONU
  • İşbu Sözleşmenin amacı, İnternet Sitesi üzerinde Bo3 tarafından sunulan hizmetlerden Üyenin yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitinin sağlanmasıdır.
  • Bo3, www.easycep.com alan adlı elektronik ticaret platformunu işletmekte ve bu İnternet Sitesi üzerinden ürün tedarik etmekte ve kullanıcılara ürün satmaktadır.
  • İşbu Sözleşme uyarınca Üye, Bo3 tarafından yönetilmekte olan www.easycep.com alan adlı İnternet Sitesine üye olmak ve İnternet Sitesinde satılan ürün veya hizmetleri satın almak veya İnternet Sitesi üzerinden kendisine ait ürününü satmak istemektedir.
  • İşbu Sözleşmesinin Üye tarafından kabul edilmesi halinde Üye, İnternet Sitesinde yer alan veya daha sonra yer alacak olan, Bo3 tarafından sunulan hizmetlere, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, Üyelere veya üye olmayan kullanıcılara ilişkin her türlü koşul ve beyanın kendisi için geçerli olduğunu kabul etmekte ve bunlara uyacağını taahhüt etmektedir.
 • TALEP ve ŞİKÂYETLER

Üye, işbu Sözleşmeye ilişkin herhangi bir konuda talep veya şikâyetlerini, Bo3’ün aşağıda belirtilen müşteri hizmetleri hattını arayarak, e-posta adresine e-posta yoluyla veya belirtilen posta adresine posta yoluyla bildirebilecektir. Talep ve şikâyetler için:

Müşteri Hizmetleri :

E-posta Adresi :

Posta Adresi :

 • GENEL HÜKÜMLER
  • Üye olmak isteyen kullanıcının, İnternet Sitesinde bulunan işbu Sözleşmeyi onaylaması, burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bir şekilde doldurması ve bu Üyelik kayıt işleminin Bo3 tarafından kabul edilmesi gerekmektedir. Bo3 tarafından Üyelik işleminin kabul edilmesi ile ilgili kullanıcı için Üyelik statüsü başlar ve böylece Üye İnternet Sitesinde belirlenen hakları kullanabilecek ve yükümlülüklerden sorumlu olacaktır. Üye, Üyelik statüsünü İnternet Sitesinde yer alan ilgili sayfa (Üyelik İptali) aracılığı ile her zaman sonlandırabilme hakkına sahiptir. İşbu Sözleşme oluşturulurken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple Bo3 veya üçüncü kişiler nezdinde doğabilecek tüm zararlardan şahsen sorumlu olacaktır. 
  • Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilafa düşülmesi ve bu hususta söz konusu kişilerin Bo3’ten talepte bulunması halinde Bo3, ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir ürün veya hizmet için Bo3’e ödeme yapan son kişinin Üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul edecektir. 
  • Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. 
  • Üye, İnternet Sitesi üzerinde gerçekleştirdiği tüm işlemlerde, işbu Sözleşmesinin hükümlerine, İnternet Sitesinde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ve beyan eder. Üyenin İnternet Sitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin olarak hukuki ve cezai sorumluluğu kendisine aittir.
  • Üye, İnternet Sitesi üzerinden herhangi bir hukuki işlem veya satma ya da satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, İnternet Sitesinde yer alanlar da dâhil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu kabul ve beyan etmektedir. 
  • Bo3, yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üyenin kendisine sağladığı bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.
  • Üyenin, İnternet Sitesi üzerinde işlem gerçekleştirebilmek ve İnternet Sitesinde kendi üyeliğine ilişkin hesap sayfasına erişmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üyenin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir itiraz ileri sürmeyeceğini ve buna dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • Üye, İnternet Sitesini aşağıda sayılan haller başta olmak üzere, hukuka ve ahlaka aykırı hiç bir şekilde kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir:
 • İnternet Sitesinin herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması.
 • İnternet Sitesinin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması.
 • Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dâhil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların işbu Sözleşmeye veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması.
 • Başka bir Üyenin hesabının izinsiz kullanılması.
 • Yorum ve puanlama sistemlerinin, İnternet Sitesindeki yorumları İnternet Sitesi dışında yayınlamak gibi İnternet Sitesi dışı amaçlar için kullanılması veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması.
 • Virüs veya İnternet Sitesine, İnternet Sitesinin veri tabanına, İnternet Sitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması.
 • İnternet Sitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması.
 • Bo3’ün ön yazılı iznini alınmaksızın, İnternet Sitesi üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (datamining) ve veri taraması (datacrawling) gibi “screen scraping” yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde İnternet Sitesinde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.
  • Üye, İnternet Sitesinde yaptığı işlemleri İnternet Sitesine teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yapmakla yükümlüdür. Üye, İnternet Sitesine sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün (truva atı ve benzeri) içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. 
  • Üye, İnternet Sitesinde kendi üyeliğine ilişkin hesap sayfasına robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
  • Şüpheye mahal vermemek üzere belirtilmelidir ki, İnternet Sitesinin veya İnternet Sitesi üzerindeki içeriğin işbu Sözleşme ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; Bo3’ün ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.
  • Bo3, Üye ile Üyenin Üyelik kaydı oluştururken belirtmiş olduğu e-posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarası aramak ya da mesaj göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Bu bağlamda Üye, e-posta adresini ve telefon numarasını doğru ve güncel tutmakla yükümlüdür.
 • FİKRİ MÜLKİYET
  • Bo3 ve easycep.com markası ve logosu, Bo3 ve easycep.com mobil uygulamaları ve web siteleri tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Bo3 tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı Bo3’e aittir. 
  • Üye, Bo3’ün veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri ve sınai mülkiyet haklarını Bo3’ün izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. 
  • Üye, Bo3 ve easycep.com mobil uygulamaları ve web sitelerinin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda Bo3’ün izni olmaksızın kullanamaz. Üyenin,  Bo3’ün fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, Bo3’ün tüm doğrudan ve dolaylı her tür zararlarını ve masraflarını tazmin etmekle yükümlü olacaktır.
 • GİZLİLİK
  • Bo3, Üyenin İnternet Sitesinde yer alan hizmetlerden etkin bir şekilde yararlanabilmek için kendisine sağladığı kişisel verileri, 6698 Sayılı Kanun da dâhil ilgili tüm mevzuata uygun bir şekilde işleyebilmesine, güvenliğini sağlamasına ve korumasına önem vermektedir. Bu doğrultuda, Üyenin sağladığı kişisel veriler, İnternet Sitesinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasına uygun olarak toplanmakta, kullanılmakta, aktarılmakta ve diğer şekillerde işlenebilmektedir. 
  • Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası, işbu Sözleşmesinin bir ekidir. Üye, hizmetlerden faydalanarak veya bir Üyelik kaydı oluşturarak bahse konu politikada belirtilen şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde rıza göstermektedir. 
  • Üye tarafından İnternet Sitesinde sunulan ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler; işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, İnternet Sitesinin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye için çeşitli avantajların sağlanıp sunulması ve Üyeye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla Bo3, iştirakleri ya da iş ortakları tarafından Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasına uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır ve akdi ilişkilerimize istinaden üçüncü kişiler ile paylaşılabilir. 
  • Üye, kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki hakları ile ilgili olarak yukarıda Talep ve Şikâyetler başlıklı 4. maddede belirtilen iletişim bilgileri ile Bo3’e ulaşabilecek ve bu konuda haklarını kullanabilecektir.
 • MÜCBİR SEBEPLER

Bo3, işbu Sözleşmede yer alan yükümlülüklerini, kendi kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngöremeyeceği olaylar (savaş, ayaklanma seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar, işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm mücbir sebepler) nedeniyle ifa edememesinden veya yükümlülüklerinin ifasını geciktirmesinden sorumlu tutulmayacak ve işbu Sözleşmeyi ihlal ettiği ileri sürülmeyecektir.

 • DEVİR ve FERAGAT
  • Üye, Bo3’ün ön yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşmede kendisine verilen haklarını veya işbu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen, üçüncü bir kişiye devir edemeyecektir.
  • Taraflardan birinin işbu Sözleşmede kendisine sağlanan herhangi bir hakkını kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesine engel olmayacaktır.
 • UYGULANACAK HUKUK ve UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme Türk Hukukuna tabidir. İşbu Sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Anadolu) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 • DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşmeden veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Bo3’ün (bilgisayar kayıtları, ses kayıtları ve benzeri dijital ortamdaki kayıtları dâhil) her türlü kayıtları kesin delil oluşturur.

 • DEĞİŞİKLİK
  • Bo3 yürürlükte bulunan ilgili mevzuat hükümlerini gözeterek ve tamamen kendi takdirinde olmak üzere, işbu Sözleşmeyi dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirebilecektir. Bu doğrultuda yapılacak değişiklikler İnternet Sitesinde ilan edilecektir. 
  • Bo3 tarafından yapılacak değişiklikler İnternet Sitesinde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanmış olacaktır. İşbu Sözleşmenin değiştirilmeyen diğer hükümleri geçerliliğini korumaya devam edecektir. 
  • İşbu Sözleşme, Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemeyecektir.
 • ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

Üye, kendisine ait adresin değişmesi halinde bu hususu Bo3’e en az 15 (on beş) gün öncesinden yazılı olarak veya e-posta yoluyla bildirilmediği takdirde, yukarıda yazılı adresine yapılacak herhangi bir tebligatın, hukuken geçerli bir tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve beyan etmektedir.

 • YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme 14 (on dört) maddeden ibaret olup, yukarıda belirtilen tarihte Üye tarafından okunup, incelenmiş ve Sözleşmenin tüm hükümleri kabul edilerek akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

TARAFLAR

1- Bo3 Bilişim ve Ticaret Anonim Şirketi

2- ÜYE

İşleniyor
 • Sepetinizde ürün bulunmuyor.