Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

Kullanıcılarımız İçin Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

Easycep Bilişim ve Ticaret Anonim Şirketi (“Easycep”) olarak, easycep.com alan adlı internet sitemizin (“Easycep İnternet Sitesi”) kullanıcılarının, Easycep İnternet Sitesinde sağladığımız hizmetlerimizden güvenli, huzurlu ve eksiksiz bir şekilde faydalanmaları için, kullanıcıların gizliliğinin sağlanmasına ve kişisel verilerinin korunmasına büyük önem vermekteyiz. Bu doğrultuda, işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası (kısaca “Politika” olarak anılacaktır), Easycep İnternet Sitemizde yer alan Çerez Politikamız ile bir bütün halindedir. Bu nedenle, işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikamız ile Çerez Politikamızı birlikte incelemenizi tavsiye etmekteyiz.

İşbu Politika, Easycep İnternet Sitesi kullanıcılarının kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcıları bu konuda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıca, Easycep işbu Politika ile Easycep İnternet Sitesinin işletilmesi sırasında her tür kullanıcılar (genel olarak “Veri Sahibi” olarak anılacaktır) tarafından Easycep ile paylaşılan veya Veri Sahibinin Easycep İnternet Sitesini kullanımı sırasında Easycep’ün ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin şartları tespit etmeyi amaçlamaktadır.

Easycep İnternet Sitesi kullanıcıları, işbu Politika metninde, Easycep İnternet Sitesini kullanımlarına ilişkin olarak kişisel verilerinin korunmasına ve gizliliklerine ilişkin kapsamlı bilgilere ulaşabilmektedir.

HANGİ KİŞİSEL VERİLER İŞLENİR?

Yukarıda belirtilen Kanun uyarınca kişisel veri sayılan ve Easycep tarafından işlenen kullanıcı verileri şunlardır: ad,soyad, TC Kimlik Numarası, telefon numarası, adres bilgisi, kredi kartı numarası, kredi kartı CVC kodu, kredi kartı son kullanım tarihi, imei numarası, sipariş bilgisi ve geçmişi, e-posta adresi,  kullanıcı adı, iban bilgisi, hesap numarası bilgisi, fatura bilgileri, vergi kimlik numarası, site ziyaret bilgisi, iş yeri iç ve dış güvenlik kameraları vasıtasıyla kaydedilen görüntü, Kullanıcı İşlem Bilgisi, İşlem Güvenliği Bilgisi, Finansal Bilgi, Pazarlama Bilgisi, Talep Yönetimi Bilgisi.

Aksi belirtilmedikçe, işbu Politika kapsamında arz edilen koşullar kapsamında “Kişisel Veri” ifadesi yukarıda belirtilen verileri kapsayacaktır. Ancak belirtmek gerekir ki, Kanunun 7. maddesi uyarınca, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, Kanun hükümleri uyarınca Kişisel Veri olarak kabul edilmeyecektir. Bu şekilde oluşturulmuş verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümlerinden bağımsız olarak gerçekleştirilmektedir.

NASIL ve NEDEN?

Easycep Kişisel Verileri, Easycep İnternet Sitesi üzerinden kullanıcıların işlemlerinden toplanmakta ve işbu Politikada belirtilen amaç ve nedenlerle işlemekte ve aktarmaktadır. 

Easycep, Veri Sahibi tarafından sağlanan Kişisel Verileri, aşağıda sıralanan amaçlar doğrultusunda işleyebilmektedir:

 • Easycep İnternet Sitesi kapsamında üyelik kaydı yapılması ve buna ilişkin kayıtların tutulması.
 • Easycep’ün ticari veya iş stratejilerinin planlanması ve icra edilmesi
 • Easycep ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, ticari ve teknik güvenliğinin temininin sağlanması.
 • Kullanıcıların Easycep İnternet Sitesi üzerinden sağlanan hizmetlerden etkin bir şekilde faydalandırılması.
 • Sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve Easycep İnternet Sitesinin işleyişinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi. 
 • Easycep tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması.
 • Easycep tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden kullanıcıları faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması.
 • Easycep tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin, kullanıcıların beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kullanıcılara önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan işlemlerin yapılması. 

HUKUKİ NEDEN

Easycep tarafından işlenen kişisel verileriniz Kanun’un 5. Maddesinin 2. Fıkrasının a, c, ç, f  bendleri ve açık rıza gereğince işlenebilmektedir. 

AÇIK RIZA

Veri Sahibinin açık rızasının olması durumunda, Easycep, Veri Sahiplerinin Easycep İnternet Sitesi üzerindeki hareketlerini takip ederek aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Kişisel Verileri işleyebilecektir:

 • İstatistik oluşturulması ve profilleme yapılması.
 • Kullanıcı deneyiminin artırılması.
 • Doğrudan pazarlama ve yeniden pazarlama.
 • Kullanıcıya özel promosyonların oluşturulması ve ilgili kullanıcıya iletilmesi.
 • Belirtilen kapsamlarda elde edilen verilerin reklam ve materyal içeriğinde kullanılması.

Belirtmek gerekir ki, Easycep, aşağıda belirtilen şekillerde ve belirtilen taraflarla, yukarıda belirtilen koşullar kapsamında Kişisel Verileri paylaşabilecektir.

NASIL AKTARILIR?

Easycep işbu Politikada belirtilen amaçlar ve esaslar doğrultusunda, Veri Sahibi kullanıcılara ait Kişisel Verileri ve elde ettiği yeni verileri, hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Bununla birlikte Easycep Kişisel Verileri ve bu veriler ile elde ettiği yeni verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda dış kaynak hizmet sağlayıcılarına, hosting servis sağlayıcılarına, araştırma şirketlerine, çağrı merkezlerine ve gerekmesi halinde hukuk bürolarına aktarabilmektedir:

 • Operasyonel değerlendirme yapmak,
 • Veri Sahibi kullanıcının güvenliğini sağlamak,
 • Hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek,
 • Easycep İnternet Sitesi hizmetlerinde oluşan hataları gidermek ve benzeri amaçlar.

Easycep, Kanunun 8 ve 9. maddelerinde belirtilen koşullar doğrultusunda, Veri Sahibi kullanıcılara ait Kişisel Verileri, Easycep şirket yetkilileri, hissedarları, iş ortakları ve yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilmektedir. Öte yandan Easycep söz konusu Kişisel Verileri, Kanunun 9. maddesinde yer alan koşullar çerçevesinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları ve açık rıza doğrultusunda yurt dışına aktarılabilmektedir.

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Veri Sahipleri Kanunun 11. maddesi uyarınca aşağıda sıralanan haklara sahiptirler:

 • Kendileri ile ilgili Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve 
 • Kişisel Verilerin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, Kişisel Veri sahipleri tarafından, Easycep’e ait easycep.com alan adlı Easycep İnternet Sitesinde belirlenen yöntemlerle iletilebilecektir. Easycep, söz konusu talepleri 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırmayı hedeflemektedir. Easycep’nın söz konusu taleplere ilişkin olarak (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikamız ile ilgili sorularınız için [email protected] e-posta adresinden veya 0850 888 3279 numaralı danışma hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu uygulanmasıyla ilgili olarak talep ve başvurularınızı KVK Başvuru Formu’nu doldurarak bizlere iletebilirsiniz

Easycep Bilişim ve Ticaret A.Ş.

 

6698 SAYILI KANUN UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN
ÇALIŞAN / ÇALIŞAN ADAYI / ÇALIŞAN YAKINI AYDINLATMA METNİ


Veri Sorumlusu : EASYCEP BİLİŞİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Sultan Selim Mah. Eskibüyükdere Cad. No:61/1 Kağıthane, İstanbul.

Kep Adresi : [email protected]

GİRİŞ


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır), 07.04.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve bu Kanun’un uygulanması bakımından yönetmelikler, kurul kararları vb. düzenlemeler yayımlanmıştır. KVKK genel anlamda, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin haklarını, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektedir. KVKK’nın 10. maddesine göre kişisel verilerin elde edildiği sırada, veri sorumlusu ya da yetkilendirdiği kişilerce, ilgili kişilere aydınlatma yapılması gerekmektedir. Bu hüküm ve KVKK’nın 22. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) hazırlanmış olup anılan tebliğ 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tüm bu düzenlemeler ve KVKK kapsamındaki haklarınız ile birlikte yükümlülüklerinizin çerçevesi işbu aydınlatma metni kapsamında bilgilerinize sunulmaktadır. 


Easycep Bilişim ve Ticaret Anonim Şirketi (“Easycep”) veri sorumlusu sıfatıyla, faaliyet alanı kapsamındaki ilgili kişilerin (çalışanların/çalışan adaylarının/çalışan yakınlarının) kişisel verilerinin; işbu aydınlatma metni çerçevesinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılabileceğini ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, KVKK’da sayılan sair şekil ve usullerle işlenebileceğini bildirmekteyiz. KVKK ve İmha Politikası’nda yazılı şartların gerçekleşmesi halinde işlenmiş kişisel verilerinizin yok edilebilecek, silinebilecek yahut anonim hale getirilerek imha edilebilecektir.

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kişisel Veri: Easycep’in işbu aydınlatma metni kapsamında el edeceği, çalışanın kimliğini doğrudan veya herhangi bir kayıtla ilişkilendirilmesi sonucunda dolaylı olarak gösteren her türlü bilgidir. Çalışan olarak işlenebilecek kişisel verileriniz ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:
Kimlik Bilgisi : Ad-soyadı, tüm kimlik bilgileri, uyruk, medeni durumu, doğum yeri ve tarihi, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, imza bilgisi, SGK numarası.

İletişim Bilgisi : Telefon numarası, gerekli durumlarda ulaşmak için yedek kişi telefon bilgisi, e-posta adresi.

Lokasyon Bilgisi : Adres, Seyahat verileri vb.

Eğitim Bilgisi : Öğrenim durumu, sertifika aldığı kurs ve seminer bilgileri, yabancı dil bilgisi, çalışma hayatı süresince aldığı eğitimler ve performans bilgileri, diploma bilgileri, özgeçmiş.

Aile Bireyleri ve Yakınlara İlişkin Bilgiler : Ad, soyad, telefon numarası vb.

Finansal Bilgi : Finansal ve maaş detayları, prim listesi, icra takip ve borç bilgileri, banka bilgileri, asgari geçim indirimi bilgisi.

Görsel Veri : Fotoğraf, kamera kayıt görüntüleri.

İşitsel Veri : Ses kayıtları.

Özel Nitelikli Kişisel Veri : Engelli durumu, sağlık raporları, sağlık beyan belgesi, sağlık raporları, hamilelik bilgileri, meslek hastalığı kayıtları, işe giriş muayene formu, günlük hasta şikâyetleri, akciğer grafisi, işitme testi, göz muayenesi, kan grubu bilgisi, sabıka kaydı, nüfus cüzdanı (eski) içerisinde yer alan din bilgisi hanesi, ehliyet belgesi içerisinde yer alan kan grubu hanesi. Özel nitelikli kişisel veriler açık rıza alınmaksızın işlenmemektedir.

Çalışma Verisi : Sicil no, pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/emeklilik, sosyal güvenlik no, esnek saatlerde çalışma durumu, seyahat durumu, çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün, grevde geçen gün, çalışan internet erişim logları, giriş çıkış logları.

İzin Verisi : İzin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi, gün, izine çıkış nedeni, izinde bulunacağı adres/telefon.

Diğer : Askerlik durumu, performans bilgisi, aile bildirim bilgileri.

Çalışan adayı olarak işlenebilecek kişisel verileriniz ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

Kimlik Bilgisi : Ad-soyadı, doğum tarihi, cinsiyet.

İletişim Bilgisi : Telefon numarası, e-posta adresi.

Lokasyon Bilgisi : Adres bilgisi.

Eğitim Bilgisi : Öğrenim durumu, sertifika aldığı kurs ve seminer bilgileri, yabancı dil bilgisi, çalışma hayatı süresince aldığı eğitimler ve performans bilgileri, diploma bilgileri, özgeçmiş.

Görsel Veri : Fotoğraf, kamera kayıt görüntüleri.

Diğer : Askerlik durumu.

Çalışan yakını olarak işlenebilecek kişisel verileriniz ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

Kimlik Bilgisi : Ad-soyadı, iletişim bilgisi, adres bilgisi, T.C. Kimlik numarası, doğum tarihi, cinsiyet, anne-baba adı, öğretim durumu.

2. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACIMIZ

KVKK’nın 10. maddesi ve Tebliğ’in 5. maddesi kapsamında, KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen işleme şartlarına uygun olarak çalışanların, çalışan adaylarının ve çalışan yakınlarının kişisel verileri aşağıda belirtmekte olduğumuz amaçlarla işlenebilmektedir:

 • Çalışanların yapılacak işe uygunluğunun tespiti,
 • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Şirket, çalışan ve müşteri güvenliklerinin sağlanması,
 • Çalışanların şikayetlerinin çözülmesi ve veri erişim/düzeltme taleplerinin yönetilmesi,
 • Çalışanların eğitim ve performans değerlendirmeleri,
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatler süreçlerinin yönetilmesi,
 • Maaş ödemesi vb. muhasebe ve finans süreçlerin yürütülmesi,
 • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
 • Kanunlara ve kişilerin temel hak ve özgürlükleri ve kişisel menfaatlerine aykırı olmayacak şekilde, şirketin meşru menfaatleri doğrultusunda kullanım,
 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş Kanunu ve ilgili tüm mevzuatlara uygun olarak sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yurtiçi görevlendirme, denetim vb. iş gereklilikleri
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temin edilmesi,
 • Yetkili kişi, kurum veya kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi.

3. KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLER

Kişisel verileriniz, hukuki ilişki kurulması sırasında doğrudan, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden elde edilebilecektir. Bu kapsamda; yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla elde edilen kişisel veriler sözlü, yazılı veya elektronik ortamlardan toplanabilecektir. İş Hukuku alanındaki tüm ilgili mevzuatlar uyarınca, iş sözleşmesi ve kanunlardan doğan yükümlülüklerimizi eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirmek bu süreçleri yürütmekteyiz.


KVKK’nın 5. maddesi uyarınca kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Kanun’da istisna olarak açık rıza aranmayacak durumlar belirtilmektedir. “Kanunda açık hüküm bulunması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” durumlarında açık rıza aranmaksızın kişisel veriler Easycep tarafından işlenebilecektir. Kişisel verileri işleme yöntemleri ve amaçları kapsamında ve ilgili sair mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların sağlanması ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle ve açık rızanız dahilinde işlenebilmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK madde 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız sürelerin sona ermesiyle birlikte Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası göz önüne alınarak kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER İLE PAYLAŞILMASI

Easycep, yasalar ve ilgili taraflar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verilerinizi; kamu kurum ve kuruluşları, sigorta firmaları, sağlık kuruluşları, finansal (banka vb.) kuruluşlar ile paylaşabilmektir. Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

6. KVKK’NIN 11. MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi web sitesinde yer alan “Kişisel Veri Bilgi ve Talep Formu” doldurularak ya da danışmadan fiziki olarak alınıp doldurularak; yukarıda yer alan Easycep adresine elden imzalı olarak teslim ederek, noter kanalıyla göndererek, elden teslimde ıslak imza ile yahut şahsınıza ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta ile göndererek yahut yine güvenli elektronik imza ile imzalanmış “Word veya PDF” uzantılı dosyayı yukarıdaki kep adreslerine e-posta ile göndermeniz halinde; Easycep talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin bedelsiz yasal gereklilikler hariç ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Easycep tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

7. İSTİSNALAR

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 28. maddesi gereğince kişisel veri sahiplerinin aşağıda yer alan konularda haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır.

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 • Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi KVK
 • Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde zararın giderilmesini talep etme hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır
 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma ve kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

Easycep Bilişim ve Ticaret A.Ş.